Recipients Of Honorary Fellowship (F.T.A.)

The Textile Association (India), has conferred upon the Eminent Researchers and Academicians Honorary Fellowship of Textile Association for their significant contribution to the enhancement of knowledge in Textile Field.
N. V. Ullal 1946
V.R. Manohar 1952
A. C. Balram 1955
D. B. Katrak 1958
M. V. Deshpande 1961
K. Sreenivasan 1964
K.A. Desai 1967
K. M. Patel 1970
I. C. Shah 1973
Dr. P. C. Mehta 1976
A. R. Garde 1979
Prof. D. B. Ajgaonkar 1982
Dr. R. S. Gandhi 1985
R. C. D. Kaushik 1990
Dr. P. R. Roy 1993
Dr. B.N. Bandyopadhyay 1996
Dr. M. D. Teli 2000
Chidambaram Bose 2003
Dr. S. M. Ishtiaque 2006
Dr. G.S. Nadigar 2009
K.L. Vidurashwatha 2012
Dr. H.L. Vijaya Kumar 2015
Dr.R.V. Adivarekar 2018
G. N. Vaidya 1951
B. B. Joshi 1953
G.R. Lele 1956
Shringbhushana 1959
S.B. Dhutt 1962
N. S. Kapur 1965
T.R. Alurkar 1968
M. R. Krishnamurthy 1971
R. N. Joshi 1974
J. K. Shah 1977
K. C. Kothawala 1980
Dr. N. M. Swani 1983
Dr. M. L. Gulrajani 1986
Dr. J.K. Nigam 1991
M. C. Paliwal 1994
M. Ratna Prabhu 1997
Dr. M.M. Gharai 2001
Ullhas Nimkar 2004
Dr. Darlie O. Koshy 2007
Dr. Sheshadri Ramkumar 2010
Dr. G.K. Tyagi 2013
Dr. V.D. Gotmare 2016
Dr. P. G. Patil 2019

G. K. Ved 1951
M. V. Narsimha lyengar 1954
H. P. Patel 1957
J. J. Randeri 1960
G. U. Shah 1963
J. M. Dalal 1966
Chipalkatti 1969
S. K. Verma 1972
Dr. E. H. Daruwala 1975
T. V. Ananthan 1978
B. V. Bhatt 1981
Dr. W. B. Achwal 1984
S. Y. Nanal 1987
Dr. T. V. K. Srivastava 1992
P. B. Jhala 1995
Dr. S. G. Vinzanekar 1998
Dr. A. N. Desai 2002
J. V. Rao 2005
Dr. V. K. Kothari 2008
Dr. Bijoya Kr. Behera 2011
Dr. Arindam Basu 2014
Dr. U. K. Gangopadhyay 2017
Dr. M. S. Parmar 2022

error: Content is protected !!