Recipients of Service Memento
(Donated by Shri J. J. Randeri & Shri H. A. Shah)

The Textile Association (India), has Awarded to the Individual Members of Office Bearers, in recognition to their services at Unit level to the Association.

I M. Bhandari 1979
Prof. R. P. Gupta 1979
P. C. Gupta 1982
P.R. Patel 1982
R.S. Jain 1985
C.R. Shrinivasan 1985
Prof. R. K. Singh 1990
S.R. Bhave 1990
K.D. Sanghvi 1993
H.A. Mehta 1993
A.K. Patel 1996
Dr. M.D. Teli 1996
Ashok Juneja 1999
J. B. Soma 1999
M. B. Nambiar 2002
M.R. Mukhopadhyay 2002
V.D. Zope 2005
T.L. Viswanathan 2005
Ashok Veda 2008
N.K. Nagpaul 2008
Pankaj Malik 2011
Hemant Dave 2011
A.V. Mantri 2014
R.R. Agarwal 2014
Shri Rajiv Ranjan 2017
Shri H. C. Shah 2017
G. K. Kapadia 1980
M. S. Pandya 1980
H. L. Kapadia 1983
R.R. Dastur 1983
S.C. Shah 1986
I. Grover 1986
S.H. Shinde 1991
K. C. Gandhi 1991
Prof. H. V. S. Murthy 1994
P. V. Patel 1994
M. D. Dixit 1997
T. L. Patel 1997
M. C. Malik 2000
C. R. Dalal 2000
Hirabhai J. Patel 2003
V. C. Gupte 2003
M. S. Patel 2006
H. B. Parekh 2006
S.M. Dalal 2009
K. Gopalan 2009
H.S. Patel 2012
Sudhish Aggarwala 2012
Mr. Arun K. Narkar 2015
Mr. Ritesh Gupta 2015
Mr. R.R. Patil 2018
Mr. E. Moounagurusamy 2018
R. P. Shah 1981
A.R. Mehta 1981
Prof. D.B. Ajgaonkar 1984
A. J. Dalal 1984
P. S. Pawar 1987
T. V. Thiagarajan 1987
P. P. Koppikar 1992
I. M. Aggarwala 1992
K. S. Natarajan 1995
K.L. Vidurashwatha 1995
Anil Gupta 1998
V. A. Trivedi 1998
A.D. Bhagat 2001
S.P. Gadge 2001
R. G. Malvankar 2004
K. J. Patel 2004
Shri P.Padmanaabhan 2007
R. K. Vij 2007
R.R. Gosai 2010
Sameer Dua 2010
A.D. Patel 2013
R.R. Mehta 2013
Mr. S.C. Jain 2016
Dr. Hemant Sonare 2016
Mr. Rajeshkumar J. Shah 2019
Mr. K. K. Agarwal 2019
Translate »
error: Content is protected !!